วิสัยทัศน์ พันธกิจ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2011 เวลา 00:00 น.

วิสัยทัศน์

             เราจะเป็นศูนย์พัฒนาเด็กชั้นนำของประเทศไทย  โดยระบบบูรณาการความรู้จากสหวิชาชีพเพื่อการดูแลเด็ก
แบบองค์รวมที่เน้นเด็กเป็นศูนย์กลางสืบ สานวัฒนธรรมไทย ส่งเสริมงานวิจัย  นวัตกรรม  มุ่งบริการวิชาการสู่สังคม
ยกระดับมาตรฐานบุคลากรดูแลเด็กทั่ว ประเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพ ชีวิตเด็กไทย


พันธกิจ

            เป็นศูนย์พัฒนาเด็กที่ให้การดูแลเด็กแบบองค์รวมคือร่างกาย   จิตใจ อารมณ์ สังคมและจิตวิญญาณ  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กไทย
ให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง จิตใจดีงามเข้มแข็ง อารมณ์แจ่มใส กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมมีมารยาททางสังคมที่ดีอย่างไทยเป็นเด็กฉลาด
คิดเป็น และทันสมัย
            บูรณาการความรู้จากสหวิชาชีพจากสถาบันต่างๆ     เพื่อดูแลเด็กอย่างครอบคลุมองค์รวมได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์พยาบาล
นักจิตวิทยา นักอาชีวอนามัย โภชนาการ การดูแลสุขภาพเด็ก จากกุมารแพทย์ จากโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์   แผนการดูแลเด็ก
จากภาควิชาการพยาบาลเด็ก จากวิทยาลัยพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ แผนการสร้างเสริมประสบการณ์และการเรียนรู้ จากคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎ และประสบการณ์อื่นฯจากคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
            สร้างมาตรฐานการดูแลเด็กทั่วประเทศเป็นสถาบันผลิตครูพี่เลี้ยงแก่ประชาชนผู้สนใจทั่วไปและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นแหล่งฟื้นฟู
ความรู้อบรม ดูงาน  เพื่อพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงเด็กจากหน่วยงานต่างๆเป็นแหล่งวิจัย ฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาหลักสูตรต่างๆทั้งใน
และนอกสถาบัน
            สร้างเสริมประสบการณ์ โดยเน้นเด็กเป็น   ศูนย์กลางได้เรียนรู้จากของจริงจากการทดลองปฏิบัติจริงการทัศนศึกษาสถานที่สำคัญ
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนการสอนแบบสองภาษา ไทย-อังกฤษ  บ่มเพาะจิตสำนึกความเป็นไทย 
ทั้งมารยาท ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมต่างๆของไทย เตรียมความพร้อมเด็ก เพื่อเข้าสู่การเรียนรู้ในระดับประถมศึกษา


แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2011 เวลา 11:02 น.