หลักสูตร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2011 เวลา 00:00 น.

ระดับบริบาลและอนุบาลศึกษา

 
                เดิมศูนย์พัฒนาเด็กจัดทำหลักสูตรขึ้นเอง โดยจัดมวลประสบการณ์ในหลักสูตรมุ่งส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับตนเอง และสิ่งแวดล้อม ทั้งในส่วนที่เป็นความรู้ด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ ภาษา ร่างกายและการเคลื่อนไหว ดนตรี มิติ ธรรมชาติวิทยา มนุษยสัมพันธ์ และการเข้าใจตนเอง เนื้อหาความรู้ถูกจัดไว้ในลักษณะบูรณาการ นักเรียนรับความรู้ผ่านประสบการณ์ตรง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการเล่นเพื่อเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กไม่มีนโยบายเร่งเด็กให้อ่านออกเขียนได้ หรือบวกลบเลขได้ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดของ Dr. David Elkind จิตแพทย์และศาสตราจารย์ จากมหาวิทยาลัยทัฟท์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งกล่าวถึงผลเสียของการเร่งเด็กดังนี้
 
        ทำให้เด็กเกิดความเครียด ซึ่งจะส่งผลต่อระบบร่างกายด้วย เช่น ปวดศีรษะ ปวดท้อง และจะทำให้อายุสั้นลง
        ทำให้เด็กขาดความเชื่อมั่นในตนเอง ต้องพึ่งพาผู้ใหญ่อยู่เสมอ ขาดความคิดริเริ่ม ขาดความกล้าเสี่ยงทางวิชาการ เด็กที่ไม่สามารถทำงานได้สำเร็จ จะรู้สึกท้อถอยหมดกำลังใจ ขาดแรงจูงใจที่จะศึกษาค้นคว้าตนเอง อันเป็นคุณสมบัติสำคัญต่อความสำเร็จทางการเรียนในอนาคต อนึ่งปัจจุบันได้ปรับหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ของกระทรวงศึกษาธิการ

 

ระบบการเรียนการสอน


         จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง โดยให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง ทดลอง สำรวจและแสดงออก ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล ครูเป็นผู้จัดประสบการณ์ ให้นักเรียนฝึกคิด ฝึกทักษะกระบวนการ ฝึกการตัดสินใจ มีวินัย และมีความรุ้สึกที่ดีเกี่ยวกับตนเอง แนวปฏิบัติดังกล่าวเป็นผลจากความเชื่อพื้นฐาน 5 ประการ ได้แก่

     -    คนทุกคนสามารถเรียนรุ้ได้
     -    การสนับสนุนจากครอบครัวเป็นสิ่งจำเป็นยิ่งต่อพัฒนาการสูงสุด ของเด็กแต่ละคน
     -    คุณภาพของการเรียนรู้ ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิต
     -    การแข่งขันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ความร่วมมือจะส่งผลยิ่งใหญ่กว่า
     -    ความเป็นเลิศของคนมิได้วัดที่ศักยภาพด้านวิชาการเท่านั้น แต่วัดที่ศักยภาพของความเป็นมนุษย์โดยองค์รวม

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 07 กันยายน 2011 เวลา 10:57 น.