ประวัติ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2011 เวลา 00:00 น.

          ศูนย์พัฒนาเด็ก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เดิมใช้ชื่อ หน่วยสวัสดิการเลี้ยงเด็ก สังกัดงานกิจการศึกษากองบริการการศึกษา
 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   เมื่อปีพ.ศ.2537 โดยใช้อาคารสถานพยาบาลกลางชั้นล่างเป็นที่ทำการต่อมาในปีงบประมาณ2540
ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อสร้างอาคารเรือนเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนและได้ย้ายที่ทำการจากอาคารสถานพยาบาลกลางมาประจำ
ที่อาคารเรือนเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนตั้งแต่วันที่ 23  พฤศจิกายน   พ.ศ.  2541    จนถึงปัจจุบันต่อมาในเดือนกรกฎาคม  พ.ศ.  2542   
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้แบ่งโครงสร้างหน่วยงานภายใน   สำนักงานอธิการบดีทำให้หน่วยสวัสดิการเลี้ยงเด็กถูกแยกจาก
งานกิจการนักศึกษาไปสังกัดงานสวัสดิการภายใต้การกำกับดูแลของ  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสวัสดิการและเปลี่ยนชื่อจาก  
หน่วยสวัสดิการเลี้ยงเด็ก เป็น    ศูนย์พัฒนาเด็ก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

         เมื่อศ.ดร.ประกอบ วิโรจนกูฎ  ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้แบ่งโครงสร้างการบริหารจัดการใหม่ทำให้
ไม่มีตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสวัสดิการ  ศูนย์พัฒนาเด็กได้แยกตัวจากงานสวัสดิการเป็นหน่วยงานอิสระอยู่ภายใต้
การกำกับดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร จากนั้นได้โอนมาเป็นหน่วยงานอิสระในกำกับของโครงการจัดตั้ง
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขเพื่อตรงกับสายอาชีพในการดูแลสร้างเสริมประสบการณ์ และเตรียมความพร้อมให้แก่เด็ก
ทั้งนี้ได้พัฒนาคุณภาพและขยายการโอกาสโดยดำเนินงาน ในรูปแบบเอกชนให้การดูแลเด็กแบบองค์รวมโดยบูรณาการความรู้
จากบุคลากรจากสหสาขาวิชาชีพจากสถาบันต่างๆทั้งนอกและในมหาวิทยาลัยได้แก่      แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล ครูปฐมวัย
นักจิตวิทยานักอาชีวอนามัยโภชนาการ และครูพี่เลี้ยงที่ผ่านการอบรมและฟื้นฟูความรู้อย่างต่อเนื่อง


แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 05 ตุลาคม 2017 เวลา 17:37 น.