บุคลากร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2011 เวลา 13:30 น.

 dean
รศ.นพ.ป่วน  สุทธิพินิจธรรม
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข


พญ.ศุทธินี ตรีโรจน์พร
ประธานศูนย์พัฒนาเด็ก

 

                                                 
                     นางสาวลภัส  ยิ่งยืน                                               นางสาวปาณริญ  ยิ่งรัตนสุข                  
           รองประธานฝ่ายบริหารศูนย์พัฒนาเด็ก                                รองประธานฝ่ายวิชาการศูนย์พัฒนาเด็ก        

 

                                                                  
      ปาริชาติ  สุภสร                                พรมมา  ชื่นพิมาย                           นงลักษณ์  ชินโครต                     เยาวลักษณ์  อัครอำนวย
  ครูผู้ดูแลเด็กชั้นบริบาล                    ครูผู้ดูแลเด็กชั้นบริบาล                   ครูผู้ดูแลเด็กชั้นบริบาล                    ครูดูแลเด็กชั้นบริบาล

 

                                                                     
                                    สมร  ศรีใส                                ประไพพร  กมลลึก                          รุจิรา  โพธิ์ศรึคูณ
                           ครูผู้เลี้ยงเด็กชั้นอนุบาล                  ครูผู้เลี้ยงเด็กชั้นอนุบาล                  ครูผู้ดูแลเด็กชั้นอนุบาล

 

                                                                       
                                 สมควร  ดำน้อย                               จูมมณี  ตรีมูล                                ไพบูลย์  กุจะพันธ์
                               ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก                                แม่บ้าน                                            แม่บ้าน

 

                                                                            
                                                            สุบรรณ  ทางาม                              สุบรรณ์  ด้วงทอง
                                                             นักการภารโรง                                      คนสวน

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 07 กันยายน 2016 เวลา 15:41 น.